Norcable er dedikert til å produsere verdens grønneste aluminiumkabel ved hjelp av 100% ren nordisk vannkraft. Siden starten i 2017 har det fremoverlente Karmøy-selskapet hatt et stort fokus på bærekraftig produksjon. Med Bengt Haugland ved roret har Norcable seilt gjennom digitaliserings- og bærekraftsprosesser med et klart mål om å optimalisere fremtidens drift.

Data gir produksjonsinnsikt

Med en velkjent styrke i programvareutvikling og systemintegrasjon, ble Kureo valgt til å bistå Norcable med utviklingsprosjektet som skulle gi kabelprodusenten bedre innsikt i produksjonen. Målet var å få mer kunnskap om utnyttelsesgraden til maskinparken, og samtidig samle data for å kunne luke ut produksjonsfeil som linjebrudd. Kureos oppdrag var å starte byggingen av et MES (Manufacturing execution system) tilpasset Norcables maskiner og eksisterende systemer.

Godt naboskap ble til spennende samarbeid

Samarbeidet mellom Norcable og Kureo var preget av tett dialog og en uformell tone, hvor avstanden mellom tanke og handling var minimal takket være fysisk nærhet og en delt entusiasme for teknologi.  Det gode samarbeidet førte til utviklingen av et system som lot Norcable overvåke og samle verdifull statistikk om produksjonstid og -parametere for direkte integrasjon med ERP-systemet, Odoo.

Et gjennombrudd i dette prosjektet var da Norcables maskiner for første gang snakket direkte med ERP-systemet, og strømmer av produksjonsdata dukket opp i Odoo. Med det var det etablert en pålitelig forbindelse mellom maskinene på fabrikken og ressursplanleggingssystemet, og Norcable fikk bredere operasjonell innsikt.

Tilpasningsdyktige teknologer

Arbeid med industrielle produksjonsmaskiner var nytt territorium for Kureo. Utvikler-teamet hadde lite erfaring på dette området fra før, men var desto mer motivert til å lære og samle erfaringer. Hver ny utfordring ble møtt med en kombinasjon av teknisk dyktighet og kuriositet – kjernen i Kureos tilnærming.

Ambisjonen om å bruke rimelig, men effektiv teknologi, førte til valget av Raspberry Pi, Node-RED og tilpasset programvare for Odoo. Dette var en attest til Kureos og Norcables felles visjon om smidige løsninger og økonomisk effektivitet.

Transparens, tillit og teknologi

Etter den vellykkede koblingen mellom produksjonsmaskinene og ERP-systemet til Norcable, skiftet fokuset til neste gjøremål. Aluminiumsprodusenten ønsket en oppgradert kundeportal, og med PLS koblet opp kunne de hente ut sanntidsinformasjon fra produksjonen. Kureo integrerte derfor PLS-data fra produksjonslinjene i kundeportalen slik at Norcables kunder fikk informasjon om produksjonsprosessen og estimert leveringstid i sanntid.

Industri 4.0 – digitalisering av tradisjonell industri

Samarbeidet mellom selskapene har bestått av en kontinuerlig prosess av tilbakemeldinger og forbedringer. Et langvarig partnerskap vokste ut av Norcables ønske om bredere produksjonsinnsikt, og de har nå hatt et aktivt samarbeid siden 2019. 

Norcable har over lengre tid jobbet med digitaliseringsprosesser, og er svært teknologisk interesserte. Samarbeidet med Kureo har derfor vært ekstra berikende, ved at vi har fått vært med å sparre på tekniske løsninger og ved hjelp av Kureos kompetanse sammen bygget et spesialtilpasset MES bit for bit.

Bengt Haugland, daglig leder i Norcable

Utviklerne i Kureo synes også samarbeidet har vært berikende.

Det har vært en morsom og interessant erfaring for oss å forholde oss til slike store maskiner man finner i industrien. Norcable er en spennende kunde som lar oss være med på å digitalisere tradisjonell industri.

Øyvind Steira Mikkelsen, daglig leder i Kureo

Samarbeidet mellom Norcable og Kureo viser hvordan teknologisk nyskapning også er høyst relevant for tradisjonell industri. Den vellykkede integrasjonen av produksjonsovervåkning med Norcables ERP-system er en bekreftelse på effektiviteten som kan oppnås når innovasjon møter industriell dyktighet. Med Kureos digitale ekspertise og Norcables fremtidsorienterte ambisjoner, er resultatet et kraftfullt skritt mot mer ansvarlig og gjennomsiktig produksjon.

Fotgjengervarslings­systemet Orion

Industriområder har ofte høyt aktivitetsnivå, og det er ikke uten risiko for skader på arbeiderne. Det ønsket Rytech å gjøre noe med. Ambisjonen var å minimere risikoen for møteulykker i prosess- og anleggsindustrien, de ville redusere antallet farlige møter mellom mennesker og maskiner. Teknologiselskapet med base i Sauda leverer sikkerhetsløsninger og sensorteknologi til kunder i både inn-og utland.

Fra skisse til sikkerhetsløsning

Grunnlaget for det som skulle bli fotgjengervarslingssystemet Orion startet allerede i 2016 med utvikling av en app til Android-enheter. Det var utvikler Hein Andre, som da jobbet i et annet selskap, som utviklet appen. Noe senere da Hein Andre ble en del av Kureo-teamet fulgte Rytech etter, noe som skulle vise seg å bli en god match. Løsningen, døpt Orion, modnet og vokste i takt med teknologisk utvikling og Kureos evne til å innovere. Hva som startet som en app forvandlet seg til et intrikat system av egenutviklet og spesialtilpasset hardware og software.

Spesialtilpasset software og hardware

Utviklernes tekniske kompetanse satte dem i stand til å utnytte Bluetooth Low Energy Angle of Arrival (BLE AoA)-teknologien med et antennearray, som varslet om både tilstedeværelsen av fotgjengere og retningen de befant seg i fra kjøretøyet. Kureos fremoverlente tilnærming til både hardware og software muliggjorde denne løsningen som har vist seg å fungere svært bra.

I løpet av samarbeidet med Rytech har løsningen utviklet seg kraftig, mye på grunn av den teknologiske utviklingen som har funnet sted underveis. Det gav Kureo muligheten til å teste mye banebrytende teknologi, inkludert utviklingskort og alphaprogramvare fra både Texas Instruments og Nordic Semiconductor.

Prototype på prøve

Da første prototype var på plass var gleden stor, og testfasen kunne gå i gang. På anlegget i Sauda stod utviklerne overfor variable miljøfaktorer som påvirket systemets nøyaktighet. Alt fra ulike kjøretøysanatomi, temperatursvingninger og bygningsmasser som reflekterte signalene fra beacons førte til nødvendige justeringer på Orion.

På grunn av mye støy i datagrunnlaget måtte rådata filtreres og bearbeides grundigere for å kunne gi en pålitelig indikasjon på fare for anleggssjåførene. Gjennom praktisk erfaring og testing utviklet de filtreringsteknikker med FIR-filter som transformerte rådata til klar og nøyaktig informasjon, en nødvendighet for å håndtere de utallige signalpakkene systemet behandlet hvert sekund.

Et annet gjennombrudd kom med utvikler og matematiker Tord. Når Nordic Semiconductor ikke lenger videreutviklet softwaren på antennen som skulle brukes i Orion-systemet, oppstod det en utfordring med retningsbestemmelse av signaler. Da Tord startet i Kureo fikk de in-house kompetanse som kunne løse den avanserte matematikken som krevdes for å beregne ut vinklene på signalene til antennen. På denne måten kunne Kureo bytte ut gammel alpha software med egen kode, og videre finspisse fotgjengervarslingssystemet for Rytech.

Et dynamisk samarbeid

Rytechs involvering og tilbakemelding underveis i utviklingen av Orion ble avgjørende. Det oppstod en dynamisk utveksling av ideer og konsepter som banet vei for en fruktbar prosess, en der tillit og teknisk forståelse møttes.

At Rytech har stor lidenskap for eget produkt og samtidig teknisk innsikt har beriket dette samarbeidet enormt. Gjennom årene har vi jobbet godt sammen og det har også Orion nytt godt av, sammen har vi utvidet funksjonaliteten og skapt en cutting edge sikkerhetsløsning

Øyvind Steira Mikkelsen, daglig leder i Kureo

Samarbeidet med Kureo har gått over all forventning. Gjennom flere år har vi jobbet tett sammen for å skape en sikker og funksjonell løsning som skal øke sikkerheten til anleggsarbeidere. Deres brede kompetanse og dyktige utviklere har tatt Orion til nye høyder.

Gunnar A. Gauthun, Ryech

Sikkerhet i praksis

I dag kjører Orion systemet stolt på flere anlegg, der det beskytter over 1100 arbeidere daglig. Avtaler er på plass om videre utvikling, noe som sikrer at sikkerhetssystemet fortsetter å beskytte arbeidere på industriområder fremover.

Som kjent har store kjøretøy ofte store blindsoner, noe som øker faren for å ikke se forgjengere. En anleggssjåfør har allerede erfart sikkerhetsfordelene med Orion på plass i kjøretøyet:

Under kjøring på et travelt industriområde er du alltid årvåken for det som skjer rundt deg, men den dagen stokk jeg til når Orion indikerte at jeg var farlig nær en kollega som utførte en arbeidsoppgave like ved. Jeg hadde ikke mulighet til å se han fra mitt utkikkspunkt, og er glad at sikkerhetssystemet Orion avverget en mulig ulykke.

Fremtidsrettet innovasjon

Kureos samarbeid med Rytech på Orion er langt fra over. Vedlikehold og kontinuerlig forbedring av både hardware og software er en løpende prosess som er nødvendig for å opprettholde påliteligheten og sikkerheten til fotgjengervarslingssystemet.

Gjennom dette samarbeidet har Orion sikret en mer forutsigbar og trygg arbeidsplass for over tusen arbeidere så langt, og flere skal det bli de kommende årene. Takket være utviklingen av ny teknologi og allsidig kompetanse har samarbeidet mellom Rytech og Kureo skapt en cutting edge sikkerhetsløsning for fremtiden.

KraftPlugg – et produkt av lokalt samarbeid og innovasjon

Haugaland Kraft, en ledende energileverandør på Haugalandet, hadde et behov for å tilby kundene sine sanntidsinformasjon om strømforbruket sitt. I tråd med selskapets ambisjon om ‘flere kunder som bruker mindre strøm’ ønsket kraftleverandøren en smidig løsning som enkelt kunne brukes i kundenes hjem og gi dem større kontroll over eget strømforbruk i en tid hvor strømprisene var på vei opp.

Kraftpluggen. Foto: Haugaland Kraft

Lokale løsninger

Med et ønske om å bruke lokale tjenester tok Haugaland Kraft kontakt med Kureo på grunn av deres erfaring med produktutvikling innen elektronikk og programvare. Sammen satt de opp en ‘brukerhistorie’ for å kartlegge funksjonalitet og omfanget av prosjektet før de gikk i gang med utviklingen av KraftPlugg.

Prosjektet bestod av utvikling, design og produksjon av en enhet som mottar informasjon fra en AMS-måler gjennom HAN-port og videresender den dataen til en sky-tjeneste. For Kureo var det viktig at denne enheten ikke bare var funksjonell, men også at den var økonomisk tilgjengelig for forbrukeren og samtidig enkel å integrere med Haugaland Krafts eksisterende digitale plattform.

Prototype, feilsøking og masseproduksjon

Etter et godt og tett samarbeid i utviklingsfasen ble en prototype av KraftPlugg realisert. En krevende del av prosjektet var feilsøking av prototypen. Siden sluttbrukeren av produktet er privatpersoner, var det utfordrende for utviklerne i Kureo å forutse miljøet produktet skal brukes i. Dermed foregikk feilsøking hjemme hos testpersoner, hvor forskjellene var store når det kom til signalstyrker på WiFi og dekning til sikringsskap.

Prototypen stod seg godt i testfasen og kun mindre rettelser var nødvendig før produktet kunne produseres i større volum. Kureos lokale tilstedeværelse og forståelse av norsk industriell kapasitet tillot dem å utvikle elektronikken lokalt og produsere i Norge.

Et siste hinder i produksjonen var elektronikkrisen som oppstod under koronapandemien. På grunn av leveransetrøbbel måtte Kureo endre enkelte komponenter under produksjon, men fant raskt solide alternativer.

Kraft-kontroll med KraftPlugg

Haugaland Kraft lanserte KraftPlugg januar 2021, og solgte over 1000 enheter det første døgnet. I dag er det over 6000 aktive brukere som har bedre kontroll over strømforbruket sitt med KraftPlugg koblet opp i sine hjem. Informasjonen fra den smarte energimåleren får Haugaland Krafts kunder opp i sanntid i kundeappen. KraftPlugg ble en konkretisering av Haugaland Krafts visjon – realisert gjennom Kureos innovasjon.

I den lokale innsatsen fikk Haugaland Kraft og Kureo med seg Solstein. Solstein er en lokal arbeidsmarkedsbedrift som tilbyr VTA gjennom NAV og hører til på Karmøy. De hjelper til med sluttproduksjonen av KraftPlugg, hvor de programmerer, tester, pakker og sender ut ferdig produkt.

Smidig produktutvikling skaper smarte produkter

Haugaland Kraft er godt fornøyd med samarbeidet gjennom prosjektet og resultatene det gav.

Samarbeidet med Kureo var særdeles bra. Det var tett og god dialog mellom partene gjennom hele prosessen og sammen skapte vi et produkt som fortsatt gir merverdi til våre kunder.

Leif Inge Yrke, prosjektleder i Haugaland Kraft

Kureo på sin side er takknemlige for tilliten Haugaland Kraft viste dem.

Det er gøy å kunne hjelpe en så viktig og lokal bedrift som Haugaland Kraft. Vi har samarbeidet godt, det har vært en berikende opplevelse å jobbe med deres kompetente ansatte, spesielt opp mot arbeidet med nettsky-løsningen og kundeappen deres.

Øyvind Steira Mikkelsen, daglig leder i Kureo

Dette prosjektet har demonstrert kraften i lokal ekspertise, og hvordan et samarbeid drevet av felles verdier og innovasjonslyst kan skape smarte produkter. Det endelige produktet, KraftPluggen, er et resultat av et målrettet samarbeid til å skape brukervennlige løsninger til strømkundene. Fra visjon til virkelighet, fra problemer til potensial, markerer KraftPluggen begynnelsen på en smartere, mer kontrollert og energieffektiv fremtid for Haugaland Krafts kunder.